تعلیمات اجتماعی سال دوم راهنمایی
 

سوالات تعلیمات اجتماعی دوم راهنمایی خرداد 91

درس 1 :

 

1- آیا تنها با جمع شدن چند نفربه دورهم ، یک گروه تشکیل می شود؟ خیرگروه ویژگیهایی خاص دیگری دارد.

2- ویژگیهای اصلی یک گروه کدامند؟ 1- خصوصیات وفعالیت مشترک 2- روابط متقابل نسبتا پایدار

3- آیا مسافران یک اتوبوس یاتماشاگران یک مسابقه درورزشگاه یا افراد منتظر درصف نانوایی یک گروه را تشکیل می دهند؟ چرا؟ خیر، چون با وجود اینکه مجموعه ای ازانسانها هستند که فعالیت یا خصوصیت مشترکی دارند ولی دیگر ویژگی گروه که داشتن روابط متقابل پایداراست در آنها وجود ندارد.

4- گروه را تعریف کنید. ؟ گروه عبارت است ازمجموعه ای از انسانها که دارای خصوصیات وفعالیتهای مشترکی بوده وباهم روابط نسبتا پایدار ومنظمی دارند.

5- چه عاملی کلاس شما را ازدیگرکلاسها وگروهها جدا می کند؟ داشتن ویژگیها وفعالیتهای مشترک

 

درس 2 :

 

1- برای تشخیص انواع گروهها ازیکدیگربه چه چیزنیازداریم؟ لازم است درباره ی تفاوت آنها بیشتر بدانیم.

2- ویژگیهای گروه دوستان را بنویسید.؟ روابط صمیمانه ، وفادارانه ،عاطفی – تعداد اعضا کم – عضویت در آن گروه به خاطر خود اعضای گروه است.

3- گروههای نخستین به کدام گروهها گفته می شود ؟ به گروه خانواده ،دوستان وگروههای از این قبیل که ویژگیهای گروه دوستی ( روابط وفادارانه وصادقانه وعاطفی ، عضویت در آن به خاطر خود اعضای گروه وتعداداعضا کم ) در آن دیده می شود گروه نخستین می گویند.

4- روابط اعضای گروه نخستین چگونه است ؟ وفادارانه ، صادقانه وعاطفی

5- ویژگی گروههای ورزشی یا هنری مدرسه رابا ویژگی های گروههای نخستین مقایسه کنید.؟ اعضای گروههای هنری – ورزشی و.. بایکدیگر روابطپایدار ومنظمی ندارند ولی درگروههای نخستین مانند خانواده ویاگروه دوستی روابط پایدارومنظمی وجود دارد. تعداداعضای گروههای نخستین کم ولی تعداد اعضای گروههای هنری وورزشی زیاد است.

6- گروه اداری چیست؟ گروهی است که ازکارمندان یک اداره تشکیل می شود.

7- ویژگیهای گروه اداری چیست؟ 1- تعداد اعضای گروههای اداری معمولا زیاد است. 2- روابط گرم وصمیمی بین آنها کمتر دیده می شود. 3- همه ی آنها برای تامین مالی وارائه ی خدمت عضو این گروه شده اند.

8- گروههای دومین چه نوع گروههایی هستند؟ موسسات وسازمانهای دولتی وخصوصی ، دانشگاهها ومدارس وگروههایی ازاین قبیل که تعداد اعضای آنها زیاد وروابط گرم بین آنها کمتر دیده می شود گروههای دومین می نامند.

9- گروهها کلا برچند نوع هستند؟ بردو نوع : 1- نخستین 2- دومین

10- تفاوتهای گروه اداری با گروههای نخستین را بیان کنید.؟ 1- تعداد گروه اداری معمولا زیاد است ولی تعداداعضا گروه نخستین کم است. 2- بین اعضای گروه اداری روابط گرم وصمیمی کمتر دیده می شود ولی روابط بین اعضای گروه نخستین گرم وصمیمی وعاطفی است. 3- در گروههای نخستین عضویت به خاطر خود اعضا است ولی در گروههای اداری اعضا برای تامین مالی وارائه ی خدمت عضواین گروه شده اند.

11- رفتار وشخصیت ما بیشتر تحت تاثیر کدام یک ازانواع گروهها قرار می گیرد؟ چرا؟ تحت تاثیر گروههای نخستین(خانواده) چون خانواده ازبدو تولد درتربیت ما نقش بسیاری دارد وبعد از بزرگ شدن وتربیت یافتن در گروه خانواده است که به عضویت گروههای دومین درمی آییم.

 

درس 3 :

 

1- در واقع ....... اولین گروهی است که انسانها درآن به دور هم جمع شده اند. ( خانواده)

2- چرا خانواده ها به دور هم جمع شدند؟ برای زندگی بهتر ورویارویی با مشکلات وفرار ازتنهایی

3- نقش خانواده امروزه دررفع نیازهای انسان چه تغییری کرده است؟ درگذشته تامین یا دست کم بخش زیادی ازاین نیازها برعهده خانواده بوده ولی امروزه بیشتراین نیازها توسط موسسات تامین می شود وخانواده دیگر قادربه تامین این نیازها نیست.

4- آیا می توان حدس زد که بچه ای که تازه متولد میشود درآینده چه کاره خواهد شد؟ چرا؟ خیر چون جامعه پیشرفت کرده وشغلهای زیادی به وجود آمده است.

5- در گذشته اعضای خانواده برای رفع نیازهای مختلف ،چه کارهایی انجام می دادند؟ دامپروری وتامین گوشت مورد نیاز خانواده ،کشاورزی ،آسیاب کردن گندم، تهیه ی نان مورد نیاز خانواده، تهیه ی لبنیات ،خیاطی ونجاری و.....

6- اگرامروزه اعضای خانواده مجبور باشند همه کارها راخود انجام دهند ، چه مشکلی پیش می آید؟ فرصتی برای یافتن راههای بهتر جهت انجام کارها فراهم نمی شود.

7- تقسیم کار موجب پیدایش افراد .......و........... کارها شد.؟ ( متخصص – تخصصی شدن کارها)

8- چه عاملی باعث پیدایش افراد متخصص وتخصصی شدن کارها شد ؟ تقسیم کار

9- تخصصی شدن کارها باپیدایش شهرها چه رابطه ای دارد؟ درگذشته به علت کوچک بودن جوامع ومحدود بودن نیازهای مردم ، امکان رفع نیازها توسط یک نفر ویا توسط خود خانواده ها وجود داشت ، اما امروزه با گسترش شهرها وجوامع نیازها افزایش یافته ونیازهای جدیدی به وجود آمده که رفع آنها به افرادی ماهر ومتخصص نیاز دارد.

10- تخصصی شدن کارها باعث چه تغییراتی دروظایف خانواده ها شد؟ وظایف درونی خانواده ها کاهش یافت امادرعوض خانواده ها به یکدیگر نیازمند شدند.

11- هنگامی که خانواده ها درشهرها به دورهم جمع شدند چه مشکللاتی ایجاد گردید؟ علاوه برنیازهای قبلی نیازها ومشکلات جدیدی ازقبیل رعایت نکردن بهداشت توسط بعضی افراد ومزاحمت درساختن مسکن وایجاد بی نظمی درامر رفت وآمد و..... به وجود آمد.

12- موسسات چگونه بوجود آمدند؟ اعضای خانواده ها به دورهم جمع شدند وتصمیم گرفتند جایی را درست کنند که درآن هرکس علاوه برانجام وظایف محدود خود در خانواده کار خاصی را برعهده گیرد وبدینوسیله موسساتی مانند شهرداری واداره ی راهنمایی ورانندگی ومدرسه و..... به وجود آمدند.

13- برای تحویل اعضای مفید به جامعه مردم وموسسات به چه چیز نیاز دارند؟ به خانواده هایی سالم جهت تربیت اعضایی مفید برای جامعه

14- چرا موسسات مختلف به وجود آمدند؟( چه عواملی باعث به وجود آمدن موسسات مختلف شد؟ )  با توجه به مشکلات جدید وفراوانی که با توسعه ی شهرها وجوامع انسانی برسرراه جوامع انسانی پیش می آمد وباایجاد نیازهای جدید، لازم بود موسساتی مخصوص برای رفع این نیازها ومشکلات به وجود آیند.

15- چه موقع فرزندان بهتر وجامعه ی بهتری خواهیم داشت؟ موقعی که محیط خانواده سالمتر وصمیمی تر وتربیت اعضای خانواده بهتر باشد.

16- وظیفه ی موسسات چیست ؟ برطرف کردن بخشی ازنیازهای فردی واجتماعی مردم

 

درس 4 :

 

1- مردم برای به دست آوردن کالاهای مورد نیاز خود چه کارهایی انجام می دهند؟ آنها برای تامین کالاهای مورد نیاز خود کارهای مختلفی انجام می دهند مثلا بعضی کشاورزی وعده ای رانندگی وبعضی درادارات  وبازارو.... کار میکنند.

2- فعالیتهای اقتصادی چیست؟ همه ی کارهایی که مابرای تهیه ی کالاهای مورد نیاز خود انجام می دهیم فعالیتهای اقتصادی می گویند.

3- چرا شغل وکار جزو فعالیتهای اقتصادی به شمار می رود؟زیرا تامین کننده ی نیازهای اقتصادی ماهستند.

4- مبادله چیست؟ روشهای گوناگونی راکه برای عرضه ی کالا یاخدمات خود واستفاده ازکالا یاخدمات دیگران به کارمی بریم ، مبادله می نامند.

5- انواع مبادله چیست؟ 1- مبادله ی کالا به کالا ( مبادله ی مستقیم) 2- مبادله ی کالا با کالای واسطه ( مبادله ی غیر مستقیم)

6- مبادله ی کالا به کالاچیست؟ مبادله یا عوض کردن جنسی با جنس دیگررامبادله ی کالا به کالامیگویند .مثلا کشاورزی گندم می دهد وپارچه می گیرد.

7- درمبادله ی مستقیم (کالا به کالا ) چه مشکلاتی به وجود می آمد؟ امکان داشت که کسی که می خواهد کالای خود رابا کالای دیگری مبادله کند ، طرف مقابل به کالای او احتیاج نداشته باشد وبه چیز دیگری که دراختیار اونبود احتیاج داشته باشد.

8- برای برطرف کردن مشکل مبادله ی کالا به کالا ملتها وقبیله ها چه کردند؟ کالایی را که بیشترمورد علاقه ی مردم بود، به عنوان کالای واسطه انتخاب کردند.

9- کالای واسطه در میان ساکنان سواحل دریاها...... دریونان قدیم......درتبت......درهندوستان........درافریقا....... ودرکانادا........ بوده است. (ماهی خشک شده – گوسفند – بسته های چای – قند – مروارید وصدف – پوست جانوران )

10- مبادله ی کالا به کالا را ............ ومبادله ی کالا با کالاهای واسطه را .......... می نامند. ( مبادله ی مستقیم – مبادله ی غیر مستقیم )

11- امروزه مردم درمبادلات خود ازچه چیزهایی استفاده می کنند؟ پول

12- چرا کالای واسطه جای خود را به پول داد؟ چون حمل ونگهداری پول راحت تر از کالای واسطه ای بود وباعث می شد مبادله سریع وآسان انجام شود.

13- پول چگونه به وجود آمد؟ با توجه به مشکلات موجود درمبادله ی کالا به کالا وکالا با کالای واسطه انسان به این فکر افتاد که کالای واسطه ای انتخاب کند که حمل ونگهداری آن آسان بوده وباعث سرعت بخشیدن به مبادلات شود،بنابراین به فکر اختراع پول افتادند.

 

درس 5 :

 

1- چرا مردم برای رفع نیازهای اقتصادی خود به بانک ها نیاز دارند؟ چون بانک برطرف کننده ی یکی ازمهمترین نیازهای اقتصادی یعنی جابه جایی پول وانجام کارهای لازم برای انواع مبادله است.

2- مهمترین وظیفه ی بانک ......... است. ( دریافت سپرده ی مشتریان )

3- سپرده چیست؟ به پول هایی که مردم برای نگهداری به بانک می سپارند ،سپرده می گویند.

4- انواع سپرده دربانک ها را نام ببرید؟ 1- سپرده ی قرض الحسنه پس انداز 2- سپرده ی قرض الحسنه جاری 3- سپرده ی سرمایه گذاری

5- سپرده ی قرض الحسنه پس اندازچگونه سپرده ای است؟ در این نوع سپرده مردم پول خود را به بانک می سپارند تاعلاوه بردوربودن ازخطردستبرد، امکان استفاده از آن رابه مردمی که به این پول نیازمندند،بدهند به این سپرده ها قرض الحسنه پس انداز گویند.

6- بانک برای تشویق دارندگان سپرده های قرض الحسنه پس اندازچه میکند؟ هرچند وقت یک بار به آنها جوایز نقدی وغیر نقدی می دهد وازبابت نگهداری پول ازدارندگان این سپرده ها هزینه ای دریافت نمی کند.

7- سپرده ی قرض الحسنه ی جاری چگونه سپرده ای است؟ در این نوع سپرده مردم پول خود رابه بانک می سپارند ودفترچه ی باریک وکوچکی به نام دسته چک دریافت می کنند ،وآنها می توانند درهرزمان ودرهرجا از سپرده ی خود خرج کنند، به این صورت که به جای پول به طرف مقابل خودیک برگ از چکها رامی دهد که مبلغ مورد نظردرآن نوشته شده است وطرف مقابل با مراجعه به بانک مبلغ نوشته شده درچک را ازحساب صاحب چک برداشت می کند.به این نوع سپرده ها ،قرض الحسنه جاری گویند.

8- سپرده ی سرمایه گذاری چگونه سپرده ای است؟ سپرده ای است که بانک با استفاده از پول مردم وسرمایه گذاری در بخشهای مختلف سودهایی به دست می آورد ومردم سرمایه گذار رادرسود به دست آمده شریک می کند.

9- یکی دیگر از وظایف مهم بانکها ................ و................. است .(جمع آوری سرمایه های مردم – سرمایه گذاری درفعالیتهای مفید )

10- بانک درچه نوع فعالیتهایی سرمایه گذاری می کند؟ در فعالیتهای بازرگانی ، خدماتی وتولیدی ازقبیل ساخت مسکن وساختمان ، کشاورزی، صنعت ومعدن

11- خدمات دیگر بانکها به مردم کدامند؟ 1- دادن انواع تسهیلات به مردم( برای خرید مسکن وازدواج وتهیه ی جهیزیه وخریدمواد اولیه وماشین آلات به تولید کنندگان) 2- ارائه ی انواع چکها ( چکهای مسافرتی وتضمینی) 3- ارائه ی انواع پول های رایج دنیا (ارز)

12- بانک برای بهتر انجام دادن وظایف خود از مردم چه انتظاراتی دارد؟ بانک از ما انتظار دارد که :

1- پول های خودراتاحدامکان به بانک بسپاریم . 2- برای هریک ازاعضای خانواده ی خود حساب پس انداز باز کنیم. 3- در اوقاتی که کار بانک کمتر است به آنها مراجعه کنیم. 4- هنگام مراجعه به بانک نوبت را رعایت کنیم . 5- از دفترچه ی پس انداز خود به خوبی نگهداری کنیم. 6- به جای هدیه ی غیرلازم برای اقوام ودوستان خود سپرده ی پس انداز باز کنیم ودفترچه رابه آنها هدیه دهیم. 7 – درحفظ ونگهداری پول های خود دقت داشته باشیم. 8- تا قبل از 18 سالگی برای بازکردن حساب ویا برداشتن واضافه کردن پول به همراه پدر ومادر خود به بانک مراجعه کنیم.

13- سپرده های مردم دربانکها دررشد وتوسعه ی اقتصادی کشورمان چه نقشی دارد؟ سپرده های مردم دربانکها درامر راه اندازی کارخانه ها وایجاد مسکن وتوسعه ی کشاورزی ازطریق بانکها به نمایندگی از دارندگان سپرده ها مورد استفاده قرارمی گیرد که موجب ایجاد اشتغال ورشد وتوسعه ی اقتصادی کشور میشود.

 

درس 6 :

 

1- برای پاکیزگی وزیبایی محیط زندگی خود چه کارهایی انجام می دهیم؟ گل وگیاه ودرخت می کاریم.

2- کاشتن گل وگیاه ودرختکاری کدام یک ازنیازهای انسان رابرطرف می کند؟ نیاز غیرمادی ( زیبایی محیط)

3- چرا باید درحفظ وپاکیزگی محیط زیست خود کوشا باشیم؟ چون درآن محیط زندگی می کنیم وحفظ زیبایی وپاکیزگی محیط زیست موجب شادابی وسلامت ما می شود.

4- چگونه می توانیم طبیعت رابه درون محیط زندگی خویش بیاوریم؟ با کاشتن گل وگیاه ودرختان مختلف درحیاط خانه وکوچه وخیابان وکاشتن انواع گلها در گلدان

5- خانواده ها برای حفظ زیبایی محیط زندگی چه کارهایی را انجام می دهند؟ جاروکردن وگردگیری وسایل ، شستن حیاط منزل ورسیدگی به باغچه وگلدانها ومرتب کردن ومنظم نگه داشتن وسایل منزل ، بخشی ازفعالیتهای خانواده ها برای حفظ زیبایی وپاکیزگی محیط زندگی است.

6- علاقه ی مابه زیبایی وحفظ آن موجب چه چیز می شود؟ موجب می شود وقت زیادی رابرای آن صرف کنیم واطرافیان رانیزبه این امرتشویق کنیم.

7- درگذشته انسانها چگونه نیاز خود به محیط زیبا وپاکیزه راتامین می کردند؟ بازندگی درمحیط طبیعی کوهستان وباغها ،جنگلها ومراتع خودبه خود نیاز طبیعی انسان رفع می شد وانسانها درمحیطی زیبا وبه دورازهرگونه آلودگی وسروصدا به کارروزانه می پرداختند.

8- انسانها درگذشته باچه روشهایی به زیبایی محیط خود می پرداختند؟ با کاشتن درختان در اطراف نهرها وآب وجارو کردن محیط زندگی ونظافت کوچه ها ومسیرهای رفت وآمد درجشنها واعیاد

9- یکی ازمهمترین چیزهایی که محیط زندگی را آلوده می کند........ است .؟ (زباله)

10- درگذشته مردم چگونه زباله هاراازمحیط پیرامون خوددورمی کردند؟ 1- بعضی زباله ها رادرآب نهرها ورودخانه ها می ریختند. 2- بعضی آنها رادرمنطقه ای خارج ازمحل سکونت خود جمع آوری می کردند. 3- بعضی ها زباله های خودرامی سوزاندند. 4- بعضی ها زباله ها ی خودرادرزیرخاک پنهان می کردند.

11- آیاامروزه می توان با روشهای گذشته زباله ها را از محیط دور کرد؟ چرا؟ خیر چون با گسترش شهرها وافزایش جمعیت استفاده ازروشهای گذشته برای مردم مقدور نمی باشد.

12- اگر هر خانواده بخواهد زباله های خودرابه خارج از محیط زندگی خود ببرد وآن رادرزیرخاک پنهان کند یا بسوزاند چه مشکلاتی به وجود می آید؟ روزانه وقت زیادی به هدر می رود ومردم قادر نخواهند بود وظایف خود رادرجامعه به خوبی انجام دهند.

13- اگربرای زیبایی محیط هردرختی رادرهرمکانی بکاریم چه پیش می آید؟ ممکن است درمسیررفت وآمد مردم واتومبیلها مشکلاتی به وجود آورد.

14- چرانباید خانه ی خود را به هر شکلی که دوست داریم بسازیم؟ چون ممکن است ظاهر محیط زندگی رازشت کند وبرای دیگران نیز مشکلاتی به وجود آورد.

15- مردم برای جلوگیری ازبه وجود آمدن مشکلاتی درزمینه حفظ پاکیزگی محیط زیست خود چه روشی راانتخاب کرده اند؟ مسئولیت این کارها رابرعهده ی موسسه ای به نام شهرداری گذاشته اند.

16- چرا انسانها برای پاکیزه نگهداشتن محیط زیست خود تلاش می کنند؟ برای اینکه بتوانند دریک محیط سالم وبه دورازهر گونه آلودگی به زندگی خود ادامه دهند.

 

درس 7 :

 

1- شهرداری چه وظایفی دارد؟ 1- آسفالت خیابانها وسنگ فرش پیاده روها 2- جمع آوری زباله ها وخکروبه ها ولجن ها ازکنارخیابانها وداخل جویها 3- کاشت نهال ودرخت وایجاد فضای سبز 4- ایجاد پارک وزمینهای بازی برای کودکان ونوجوانان 5- حمل ونقل مسافران شهری ازطریق شرکت اتوبوسرانی وتاکسیرانی

2- شهرداری پول لازم برای اجرای خدمات خود را چگونه تامین می کند؟ با پولی که به عنوان عوارض از مردم دریافت می کند.

3- وظیفه ما درمقابل شهرداری چیست؟ 1- زباله ها رادرظرفهای مخصوص زباله قراردهیم. 2- اگر بعضی مغازه داران زباله های خود رادرداخل جوی می ریزند به شهرداری منطقه اطلاع دهیم. 3- شماره تلفن شهرداری منطقه ی خود رابه همراه داشته باشیم تادرصورت مشاهده ی هرگونه تخلفی درنظافت شهر به شهرداری اطلاع دهیم .4- درباغچه های اطراف منزل ومدرسه ی خودگل ودرخت بکاریم وازآنها به خوبی مراقبت کنیم. 5- به درختان صدمه نزنیم . 6- ازپدر ومادر خود بخواهیم که عوارض شهرداری را به موقع پرداخت نمایند.

4- به غیرازشهرداری چه سازمانها وموسساتی برای حفظ پاکیزگی وزیبایی محیط زیست به وجود آمده اند؟ سازمان پارکها – سازمان حفاظت از محیط زیست – جنگلبانی – سازمان آب وفاضلاب و......

5- اگرمردم درپرداخت عوارض کوتاهی کنند ، چه مشکلاتی به وجود می آید؟ شهرداری نمی تواند خدمات خودرابهتر وبه موقع انجام دهد.

 

درس 8 :

 

1- برای برقراری نظم به چه چیزی نیاز داریم؟ به قوانین ومقررات ورعایت آنها

2- آیا فقط وجود قانون ومقررات برای ایجاد نظم کافی است ؟ چرا ؟ خیرچون نظم زمانی برقرارمی شود که این مقررات اجرا شوند.

3- برای به اجرا درآوردن قوانین ومقررات به چه چیزی نیاز داریم؟ به شخص یا اشخاصی کهمسئولیت اجرای این مقررات رابرعهده گیرند.

4- عمل به همه ی مقررات درچه صورتی ممکن است؟ درصورتی که فرد یا افرادی براجرای آنها نظارت داشته باشند؟

5- اگر گروههای مختلف درجامعه برای اجرای مقررات وایجاد نظم تلاش نکنند چه مشکلاتی به وجود می آید؟ درچنین موقعیتی این گروهها به اهداف خود نخواهند رسید.

6- درجوامع گذشته چه کسانی مسئولیت اجرای قوانین ومقررات درجامعه را برعهده داشتند؟ بزرگتر خانواده ، ریش سفید محل ، کدخدا ، رئیس قبیله ،بزرگ خاندان ،گزمه ومحتسب و......

7- نیاز به نظم درجوامع امروزی نسبت به گذشته چه فرقی کرده است؟ امروزه با بزرگترشدن جوامع وافزایش جمعیت وبعضی اختراعات دیگر،نیازبه نظم بیشترازگذشته احساس می شود.

8- آیا هرکس می تواند خودبه برقراری نظم دررفت وآمد اتومبیلها اقدام کند؟ چرا؟ خیر، چون ازوظیفه ی ماخارج است ومادراین کارمهارت وتخصص نداریم.

9- چرابرای اجرای مقررات وبرقراری نظم دررفت وآمد رهگذران واتومبیلها به یک موسسه قانونی نیاز داریم؟ چون آن موسسه با تمام قوانین ومقررات مربوطه آشنایی کامل داشته وافراد ونیروهای متخصصی راتربیت نموده است.

10- هدف از اجرای مقررات درمدرسه چیست؟ ایجاد نظم وآرامش درامرآموزش

11- اگریکی ازمقررات مدرسه حذف شود چه مشکلاتی به وجود می آید؟ هرج ومرج به وجود آمده ووضع آموزش مختل خواهد شد.

12- رعایت نظم درجامعه چه ضرورتی دارد؟ باعث آرامش خاطرورفاه مردم خواهد شد وعدم رعایت آن باعث خسارتهای سنگین وهرج ومرج در جامعه خواهد شد.

 

درس 9 :

 

1- علت به وجود آمدن تصادفات رانندگی چیست؟ عدم رعایت قوانین راهنمایی ورانندگی

2- بی توجهی به قانون ومقررات درحقیقت تجاوز به ........ است . (حقوق دیگر افرادجامعه)

3- برای به وجود آمدن نظم درجامعه واجرای قوانین به چه چیز نیاز داریم؟ به سازمانها وموسساتی که قوانین رااجرا کنند.

4- اداره ی راهنمایی ورانندگی بخشی از ......... کشور ما به حساب می آید.( نیروی انتظامی )

5- اداره ی راهنمایی ورانندگی برای ایجاد نظم درجامعه چه کارهایی را انجام می دهد؟ 1- رفت وآمد وسایل نقلیه رادرسرتاسرکشورکنترل می کند. 2- رانندگان متخلف راشناسایی وجریمه می کند. 3- به تصادفات وسایل نقلیه رسیدگی ودرصورت لزوم پس ازتهیه ی گزارش آنها رابه مراجع قضایی می فرستد. 4- از داوطلبان دریافت گواهینامه ی رانندگی امتحان گرفته وبرای پذیرفته شدگان گواهی نامه صادر می کند. 5- در مکانهای مختلف علائم وتابلوهای راهنمایی نصب می کند. 6- وسایل نقلیه راشماره گذاری می کند. 7- از رفت وآمد وسایل نقلیه ی دودزا وآلوده کننده ی هوا جلوگیری می کند. 8- با استفاده ازصدا وسیما ،روزنامه ها وبرنامه های دیگر مقررات رفت وآمد رابه مردم آموزش می دهد.

6- اداره ی راهنمایی ورانندگی برای.......... و.......... به وجود آمده است.( خدمت به مردم – ایجادنظم درجامعه )

7- ماموران راهنمایی ورانندگی ازماچه انتظاراتی دارند؟ 1- با مقررات راهنمایی ورانندگی آشنا شده وبه آنها احترام بگذاریم. 2- با ماموران راهنمایی ورانندگی همکاری وهمدلی داشته باشیم. 3- بدون داشتن گواهی نامه رانندگی نکنیم. 4- به علائم ومقررات عبور ومرورهنگام رانندگی توجه داشته باشیم. 5- درخیابانها ازمحل خط کشی شده عبور کنیم وبه علائم وقوانین مربوط به عابران پیاده توجه کنیم. 6- مدارک لازم را هنگام رانندگی همراه داشته باشیم. 7- سرعت مجاز درشب وروزرا هنگام رانندگی رعایت کنیم.  8- به برنامه های آموزشی ونیزبه توصیه های اداره ی راهنمایی ورانندگی توجه کنیم. 9- از کمربند ایمنی استفاده کنیم.

8- رانندگی مانند بسیاری ازرفتارهای انسان ، رفتاری ....... است. (اجتماعی)

9- رعایت نکردن مقررات علاوه بربی نظمی باعث چه چیز می شود؟ باعث خسارتهای مادی ومعنوی زیادی می شود.

10- اداره ی راهنمایی ورانندگی ازچه راههایی به مردم آموزش می دهد؟ از طریق صداوسیما واز طریق جزوات آموزشی ونشریه ها

 

درس 10 :

 

1- انسانها چگونه می توانند تجربیات خود رابه دیگران منتقل کنند؟ به وسیله ی برقرارکردن ارتباط ازراههای مختلف

2- فرق نوزاد انسان وحیوان چیست ؟ غریزه ی نوزاد انسان درمقایسه با حیوانات ضعیف است.

3- انسانها برای یادگیری روشهای زندگی ورفع نیازهای خودبه چه چیز نیازمندند؟ به برقراری ارتباط با دیگران

4- نوزاد انسان چگونه نیازها ورضایت خودرابه دیگران می فهماند؟ با گریه کردن گرسنگی وبا لبخند رضایت خود را نشان می دهد.

5- نوزاد انسان با وجود توانایی محدود چگونه می تواند با دیگران ارتباط برقرار کند؟ نوزاد ضمن بزرگ شدن کلمات ونشانه هایی رایاد می گیرد ومی تواند با دیگران بیشتر ارتباط برقرار کند.

6- زبان درایجاد ارتباط میان انسانها چه نقشی دارد؟انسانها از طریق زبان ارتباط برقرار می کنند وپیچیده ترین مفاهیم واحساسات را به دیگران منتقل می کنند وزبان اولین وساده ترین وسیله ی ارتباطی بین انسانها است.

7- اگر انسان نمی توانست منظور خود را به دیگران بفهماند چه می شد؟ دانش بشری هیچ گاه پیشرفت نمی کرد.

8- دلیل پیشرفتهای سریع علمی وفنی انسان چیست؟ این است که او توانسته است تجربیات خود را به دیگران منتقل کند واز تجربه های آنان بهره مند شود.

9- بشر با استفاده ازچه چیزتجربه های خود را به نسل بعد منتقل می کند؟ با استفاده اززبان وسایر نشانه ها

10- حیوانات برای برقراری ارتباط با همنوعان خود ازچه روشهایی استفاده می کنند؟ مورچه ها بو می کشند، جیرجیرک ها صداهای زیادی را می شنوند وپرندگان فریاد می کشند وگربه ها هنگام احساس خطرپشت خود را خمیده می کنند وسگها برای تشکر وبه علامت رضایت دم تکان می دهند.

11- چه چیزی انسان را ازسایر موجودات جدا می کند؟ توانایی وقدرت فوق العاده ی اودربرقراری ارتباط با دیگران

12- چه موقع بهتر می توانیم نیازهای خود وجامعه رابرطرف کنیم؟ هراندازه که ازقدرت ارتباطی بیشتری برخوردار باشیم.

13- رفع بسیاری ازنیازهای ماوابسته به .......... ( توانایی ارتباطی ماست)

14- انسانهای نخستین چگونه منظور خودرابه دیگران می فهماندند؟ با استفاده ازدود وآتش وصدای طبل و...

15- باگذشت زمان انسانها چه ابزارهای دیگری رابرای انتقال پیام های خود به کار گرفتند؟ ابزاری همچون پرندگان ،آثارنوشته شده برروی غارها وسنگها ونقاشی و....

16- امروزه انسانها برای انتقال تجربیات واحساسات وعقاید خود ازچه امکاناتی استفاده می کند؟ از کتاب ومجلات ،رادیو وتلویزیون ،پست وتلگراف وتلفن ورایانه واینترنت

17- اگرامروزه از امکانات جدیدارتباطی استفاده نکنیم با چه مشکلی روبه رومی شویم؟ قادر نخواهیم بود نیازهایمان رابه موقع برطرف سازیم ومشکلات زیادی درجامعه به وجود خواهد آمد.

18- امکانات وابزارهای جدید ارتباطی به ماچه کمکی می کنند؟ به ما کمک می کنند تا کارهای خود راسریعتر وبهترانجام دهیم.

19- بهترین ابزارهای ارتباطی چه نوع ابزارهایی هستند؟ ابزارهایی هستند که منظورمارابهتروسریعتر منتقل کنند.

 

درس 11 :

 

1- یک نامه چگونه به دست شما یا فامیل شما که درفاصله ی بسیار دورازشما زندگی می کند ، می رسد؟ به وسیله ی ماموران پست

2- یک نامه چه مراحلی را طی می کند تابه مقصد برسد؟ پس از جمع آوری توسط ماموران پست دراداره ی پست با توجه به آدرس مقصد نامه ها دسته بندی شده وتوسط وسایل نقلیه ی متفاوت از اتومبیل گرفته تا هواپیما به مقصد فرستاده شده ودراداره ی پست مقصد دوباره ازروی آدرس دسته بندی وتوسط مامور پست هر محل به آدرس مورد نظر رسانده می شود.

3- در ارسال نامه ها وکارت پستالها و....چه افراد وامکاناتی به کار گرفته می شوند تاآنها بهسرعت وسلامت به مقصد برسند؟ اداره پست با کارکنان وماموران خود درتمام نقاط ، هواپیمایی ، اتوبوس رانی بین شهری ووسایل نقلیه اداره ی پست و....

4- موسسه ی پست کدام یک ازنیازهای مارابرطرف می کند؟ نیازارتباطی

5- اگر موسسه ی پست نبود مردم با چه مشکلاتی روبه رو می شدند؟ نمی توانستند نیازهای ارتباطی خودرابهتر وسریعتر برطرف کنند .

6- پست چگونه موسسه ای است؟ موسسه ای است که ازطرف مردم برای رفع بخشی ازنیازهای ارتباطی مردم ایجاد شده است.

7- پست برای بالا بردن سطح دانش واطلاعات مردم چه می کند؟ روزنامه ها ومجلات وکتابها وسایر مطبوعات راباقیمتی بسیار کمترازکالاهای دیگر درتمام کشورتوزیع می کند.

8- پست علاوه برحمل نامه ها وامانات ،چه کارهای دیگری قادراست انجام دهد؟ برای رفاه وراحتی مردم قادراست بسیاری ازوسایل مورد نیاز آنهاراخریداری نموده ودرمنزل به آنها تحویل دهد وهمچنین درامورمبادله وجابه جایی پول واوراق بهادارنیزمی تواند خدماتی ارائه دهد.

9- اگر مردم نخواهند مستقیما به اداره ی پست محل خودمراجعه کنند چه باید بکنند؟ با شماره تلفن 193 درتهران و119 درشهرستانها تماس بگیرند تاماموران پستی به منزل آنها مراجعه وامانت یا نامه ی آنها رادریافت کنند.

10- پست تصویری چیست؟ نوعی خدمات پستی است که می توان درزمانی کوتاه تصویر سند یا نامه رابطورهم زمان به شهر بسیار دوری فرستاد.

11- اگر مردم برای رفع نیازهای ارتباطی خودازپست استفاده نکنند وهمه ی کارها را خود انجام دهند چه مشکلاتی پیش خواهد آمد؟ رفت وآمد درسطح شهرها وجاده ها بسیار زیاد می شود وترافیک سنگین خیابانها وجاده ها ،شهرهارا آلوده واتوبوسها راشلوغ می کند وباعث ازدحام جمعیت وتلف شدن وقت مردم می شود.

12- استفاده ازخدمات پستی چه امتیازی دارد؟ مانع به هدر رفتن وقت وهزینه می شود ومطمئن تر است.

13- خدمات دیگری را که پست می تواند انجام دهد نام ببرید.؟ توزیع قبض های دولتی وثبت نام کنکورسراسری وصدوربیمه نامه وپرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی وفروش بلیتهای مسافرتی ،قبول درخواست ثبت نام گواهی نامه ی رانندگی وقبول اشتراک تمبرهای یادگاری و......

14- مرسولات یعنی چه ؟ به کلیه ی چیزهایی که افراد برای یکدیگر می فرستند ،مرسولات گویند.

15- مرسولات سفارشی چه نوع مرسولاتی هستند؟ مرسولاتی هستند که فرستندگان با تحویل آنها به اداره ی پست قبضی به عنوان رسید دریافت، تادرصورت گم یا خراب شدن آن از اداره ی پست پول آنها را بگیرند.

16- مرسولات پیشتاز چه نوع مرسولاتی هستند؟ مرسولاتی هستند که فرستندگان آنها می خواهند سریع ترازسایر مرسولات به مقصد برسند.

17- پست از ما چه انتظاراتی دارد؟ 1- برای اینکه نامه حتما بهدست گیرنده برسد درسمت بالای پاکت به مقدار کافی تمبر بچسبانیم. 2- آدرس فرستنده رادرسمت چپ بالای پاکت وآدرس گیرنده رادرقسمت پایین سمت راست پاکت بنویسیم. 3- کدپستی ،نشانی فرستنده وگیرنده را درجای خود بنویسیم. 4- اشیای فلزی وسنجاق وسکه رادردرون پاکت نامه قرار ندهیم. 5- از گذاشتن پول داخل نامه خودداری کنیم.

18- فرق تمبرهای گذشته وامروزی چیست؟ درگذشته تنها نقش پادشاهان برروی تمبرها زده می شد ولی امروزه منظره های طبیعی ،وقایع تاریخی ، تصویر شخصیتهای مذهبی وملی ومناسبتهای گوناگون نیز برای این کار مورد استفاده قرار می گیرند.

19- تمبر چیست ؟ هر تمبر یک قطعه کاغذ بهاداری است که درعین زیبایی می تواند نشانگر اعتقادات وآداب ورسوم یک جامعه باشد.

20- جمع آوری تمبرها چه تاثیری درنوجوانان دارد؟ آنها با جمع آوری تمبرهای گوناگون می توانند اشخاص ،مکانها ، کشورها ، تاریخ ،جانوران وگلها ودرختان رابشناسند وبا انجام دادن این کار درتهیه ی یک مجموعه (کلکسیون ) نیز مهارت می یابند.

21- پست از نظر اقتصادی چه منافعی برای جامعه دارد؟ مانع ازهدررفتن هزینه ها وتلف شدن وقت مردم می شود.

 

درس 12 :

 

1- در چه مواردی باید با یکدیگر همدلی کرد؟ درمواقع سختی ومشکلات

2- چرا انسانها باید بایکدیگر همدلی کنند؟ چون همدلی با یکدیگر یکی از نیازهای غیر مادی انسانها است.

3- چرا به کمک دیگران نیازمندیم ؟ چون برای همه درزندگی مشکلاتی پیش می آید که خود به تنهایی قادر به رفع آنها نیستیم وبه کمک دیگران نیازمندیم.

4- بدون همدلی دیگران چه مشکلی برای انسان پیش می آید؟ احساس تنهایی می کنیم وادامه ی زندگی در چنین شرایطی برایمان دشوار است.

5- مساجددرگذشته چه نقشی درهمدلی مردم داشتند؟ آنها باجمع آوری کمکهای نقدی وجنسی مردم ، خانواده های مشکل دارراسرپرستی می کردند وآنان را برای زندگی عادی آماده می ساختند.

6- امروزه چه کسانی درهمدلی با خانواده ها نقش ایجاد می کنند؟ همسایه ها وافراد فامیل ومساجد

7- امروزه کمک رسانی به افراد مصیبت دیده چه فرقی با گذشته کرده است ؟ امروزه با گسترش وسایل ارتباط جمعی مردم ازحال ووضع همدیگردرمناطق دیگر به سرعت باخبرشده وهرکس به اندازه ی توان خود به افراد مصیبت زده کمک می کند.

8- چرا درزمانهای گذشته مردم یک منطقه به موقع ازوضع مناطق دیگربا خبرنمی شدند؟ به علت کمبود وسایل ارتباطی ونبودن تلفن ، رادیو ،تلویزیون وروزتامه ها

9- درهنگام حوادث طبیعی مانند زلزله وسیل دریک منطقه چه کارهایی باید انجام گیرد؟ 1- بیرون کشیدن مصدومان واجساد اززیر آوار 2- فراهم کردن خوراک وپوشاک برای افراد مصیبت زده وایجاد مسکن موقت برای آنها

10- کدام موسسات وسازمانهایی مسئولیت هدایت نیروها وکمکهای مردمی رادرجهت بهتریاری رساندن به مصیبت زدگان را امروزه برعهده دارند؟ جمعیت هلال احمر – کمیته امداد امام خمینی

11- اگر امروزه مردم بدون کمک موسسات خودبه صورت مستقل به کمک مصیبت زده ها بشتابند چه مشکلاتی به وجود می آید؟ ناهماهنگی وهرج ومرج به وجود آمده وکمکها به موقع به دست آنها نخواهد رسید.

12- امروزه همدردی به چه شکلی درآمده است ؟ به علت گسترش نیازها وارتباطات همدردی شکل جدیدی به خود گرفته است وتنها به افراد فامیل وهمسایگان دریک محله محدود نمی شود بلکه همه ی مردمی را که دریک کشوریا حتی سایر کشورها زندگی می کنند ، دربرمی گیرد.

13- در جوامع جدید مردم چه روشی را برای کمک به مصیبت زدگان انتخاب کرده اند؟ با استفاده از موسسات وسازمانهای امداد رسان مردم می توانند بهتر به مصیبت زدگان کمک کنند.

14- آیا در جوامع امروزی بدون وجود موسسه ها می توان همدلی با افراد جامعه را هماهنگ کرد؟ چرا؟ خیر به علت گسترش نیازها وارتباطات همدلی شکل جدید به خود گرفته است ومحدود به جوامع کوچک نبوده بلکه همه ی مردم یک کشوروحتی سایرکشورها را نیزدربرمی گیرد.

 

درس 13 :

 

1- کمکهای نقدی وغیرنقدی چگونه به دست آسیب دیدگان می رسد ؟ به وسیله ی سازمانهایی مانند جمعیت هلال احمروکمیته ی امداد

2- سازمانهای امدادرسان برای رفع کدام یک ازنیازهای ما تلاش می کنند؟ برای رفع نیازهای مادی وغیرمادی ( معنوی)

3- اگر این سازمانها نبودند ،مردم درجریان حوادث پیش بینی نشده با چه مشکلاتی روبه رومی شدند؟ مشکلات وناهماهنگیهای زیادی درامرامدادرسانی به مصیبت زدگان به وجود می آمد وخسارتهای مادی وتلفات جانی افزایش می یافت.

4- در حوادث ناگواری مانند سیل وزلزله ماچه وظیفه ای داریم؟ کمک به آسیب دیدگان ازطریق ارسال وسیل جنسی موردنیاز آسیب دیدگان وکمکهای نقدی ازطریق موسسات امدادرسان

5- جمعیت هلال احمردرهنگام بروز حوادث پیش بینی نشده چه می کند؟ نقش فعالی رادریاری رساندن به خانواده های آسیب دبده وهمدردی با آنها بازی می کند.

6- سازمان جوانان هلال احمر چگونه موسسه ای است؟ موسسه ای دانش آموزی است که بیشتراعضای آن رادانش آموزان تشکیل می دهند وحتی مسئولیت بعضی بخشها رانیز دانش آموزان برعهده دارند.

7- سازمان جوانان هلال احمرچه فعالیتهایی راانجام می دهد؟ 1- بامردم دراجرای برنامه های خدماتی وبهداشتی همکاری می کند. 2- اعضای آن درجریان حوادث پیش بینی نشده درمحل حضور یافته وآسیب دیدگان رانجات داده واز محل حادثه دور می کنند.3- کمکهای نقدی وغیر نقدی را جمع آوری وبه آسیب دیدگان می رسانند. 4- همکاری لازم را با جمعیت هلال احمر می کنند. 5- دانش آموزان رابرای خدمات امدادی آماده می سازد. 6- حس تعاون ،دوستی ونیکوکاری رابین جوانان گسترش می دهد. 7- جوانان را با مقررات ومهارتهای اجتماعی آشنا می کند.

8- اعضای سازمان جوانان جمعیت هلال احمر از میان چه کسانی انتخاب می شود؟ ازمیان دانش آموزان داوطلب درمقاطع تحصیلی ابتدایی وراهنمایی ودبیرستان

9- نحوه ی عضویت درسازمان جوانان جمعیت هلال احمر چگونه است؟ هریک ازدانش آموزان پس ازنام نویسی وپرکردن برگه ی درخواست عضویت ،به طور موقت به عنوان عضو پذیرفته می شوند وپس از گذراندن دوره های آموزشی ودرصورت همکاری مداوم به این گونه دانش آموزان کارت عضویت داده می شود.

10- ازمیان دانش آموزان عضو درسازمان جوانان جمعیت هلال احمرچه کسانی به عنوان عضورسمی شناخته می شوند؟ دانش آموزانی که دوره های لازم را گذرانیده وکارت عضویت داشته باشند.

11- سازمان جوانان هلال احمر ازماچه انتظاراتی دارد؟1- وظیفه ای را که قبول کرده ایم به خوبی واحساس مسئولیت ودلسوزی انجام دهیم . 2- آن چه راکه سازمان به ما آموزش می دهد به خوبی بیاموزیم تادرمواقع بحرانی بهتر بتوانیم ازجان خود ،خانواده ،همسایگان ،هم وطنان وسایر انسانها مراقبت کنیم. 3- آن چه رایادگرفته ایم بهدیگران نیز بیاموزیم. 4- اعمال نیکوکارانه انجام دهیم وازدیگران هم بخواهیم دراین نوع فعالیتها شرکت کنند. 5- درشرایطی که سازمان به کمک ما نیازمند است خودرادراختیار آن قرار دهیم.6- درشرایط حساس کمکهای نقدی وغیرنقدی مردم را جمع آوری وبه سازمان برسانیم . 7- از دانش آموزانی که عضو نیستند بخواهیم که حداقل درمواقع مورد نیاز با سازمان همکاری کنند.

12- مردم دریک جامعه به چند دسته تقسیم می شوند؟ توضیح دهید؟ به سه دسته : 1- دسته ی اول کسانی هستند که می کوشند نه تنها مشکلات خود وخانواده ی خویش را حل کنند بلکه مشکلات سایر مردم رانیزبرطرف می کنند. 2- دسته ی دوم کسانی هستند که توانایی خود راصرف برطرف کردن مشکلات شخصی خود وخانواده شان می کنند وبرای رفع مشکلات سایر مردم نمی کوشند والبته مشکلی هم برای سایرین ایجاد نمی کنند. 3- دسته ی سوم کسانی هستند که برای حل کردن مشکلات شخصی خود وخانواده شان وهمچنین به دست آوردن راحتی ورفاه بیشتر،برای سایر مردم مشکلاتی راایجاد می کنند وآنها رابه زحمت می اندازند.

13- اعضای سازمان جوانان جمعیت هلال احمر جزو کدام دسته از مردم هستند؟ جزو کسانی هستند که نه تنها مشکلات خود وخانواده خویش راحل می کنند بلکه مشکلات سایر مردم رانیزبرطرف می سازند.

14- شما با عضویت وفعالیت درسازمان جوانان جمعیت هلال احمر چه توانایی هایی به دست می آورید؟ آموزش کمکهای اولیه وامداد وتوانایی وآمادگی برای انجام وظایفی که درمواقع مورد لزوم باید انجام دهیم.

 

درس 14 :

 

1- چه خطرهایی ممکن است زندگی انسان راتهدید کند؟ خطرات سیل وزلزله ،طوفان ، آتش سوزی وجنگ وحوادث رانندگی و.....

2- آیا هرفرد به تنهایی می تواند خسارتهای ناشی از حوادث راجبران کند؟خیر بلکه به همکاری دیگران نیازمند است.

3- چگونه م توان با حوادث روبه روشد وازعهده ی جبران خسارتهای آن برآمد؟ با بیمه کردن خود واموال خود در مقابل خطرات احتمالی این حوادث ویادگیری آموزشهای لازم درزمینه های مختلف

4- جمله ی « حادثه هیچگاه خبر نمی کند » به چه مفهومی است؟ یعنی بسیاری از حوادث غیرقابل پیش بینی وپیشگیری بوده وهمواره حوادثی اشخاص واموال آنها را تهدید می کنند.

5- برای جبران خسارتهای بزرگ ناشی ازحوادث چه راههایی وجود دارد؟ استفاده ازبیمه

6- بیمه چگونه موسسه ای است وبرای چه به وجود آمده است؟ موسسه ای است که برای جبران زیانهای مالی به وجود آمده است وبه موجب قراردادی تعهد می کند که درمقابل دریافت مبلغی به عنوان حق بیمه خسارتهای ناشی از حوادث معینی راجبران نماید.

7- بیمه ی حوادث دانش آموزی چگونه بیمه ای است وچه کاربردی دارد؟ درابتدای هرسالتحصیلی از دانش آموزان با دریافت مبلغی به عنوان حق بیمه کارتی به نام کارت بیمه ی حوادث به دانش آموزان داده می شود که با دریافت آن کارت دربرابر انواع حوادثی که ممکن است درشبانه روز درداخل یا خارج از مدرسه پیش آید بیمه می شوند وبیمه طبق قرارداد هزینه های ناشی ازاین حوادث را پرداخت می کند.

8- داشتن اتومبیل ورانندگی چه خطرها ومسئولیتهایی رابه همراه دارد؟ ممکن است خود اتومبیل با خطراتی مانند آتش سوزی ،دزدی وتصادف روبه رو شود یا راننده ی آن با عابران پیاده تصادف کنند.

9- برای جبران خسارتهای ناشی از حوادث رانندگی چه راه حلی اندیشیده شده است؟ براساس قانون همه ی دارندگان وسایل نقلیه ی موتوری موظف اند با پرداخت حق بیمه ی سالانه اتاومبیل خود را بیمه کنند تا ازاین طریق بتوانند خسارتهایی راکه ممکن است درطول سال به جان یا مال دیگران وارد کنند ،جبران نمایند.

10- چند نمونه از انواع بیمه که با آن آشنا هستید نام ببرید.؟ بیمه ی عمر – بیمه تامین اجتماعی – بیمه خدمات درمانی – بیمه آتش سوزی و.....

11- اگر بیمه نباشد درزندگی ما چه مشکلاتی به وجود می آید؟ شاید خسارتهای کوچک را بتوانیم جبران نماییم ولی جبران خسارتهای بزرگ ازعهده ی ما خارج است درنتیجه درجبران اینگونه خسارات با مشکل مواجه خواهیم شد که چه بسا باعث ازهم پاشیده شدن زندگی ما خواهد شد.

 

|+| نوشته شده توسط محمد مهدی قاسمی در  |
 

 سوالات تعلیمات اجتماعی سوم راهنمایی خرداد 91

درس 1 :

 

1- امروزه نقش خانواده ها دررفع نیازهای انسان چه تغییری کرده است؟ نقش خانواده دررفع نیازهای انسان کمتر شده است.

2- مردم در گذشته چگونه ازخدمات یکدیگر بهره مند می شدند؟ ازراه داد وستد

3- امروزه نیازهای انسان چگونه رفع می شوند؟ امروزه موسسه های اجتماعی بسیاری ازنیازهای انسان را رفع می کنند.

4- موسسات به چند طریق با مردم سروکار دارند؟ به دوطریق : 1- بطور مستقیم مانند« بانگ و مدرسه وشهرداری و....» 2- بطور غیر مستقیم مانند « سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور»

5- سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشورچه نوع سازمانی است؟ این سازمان تقویت کننده وهماهنگ کننده ی برنامه های همه ی سازمانهایی است که به طور مستقیم با مردم سروکار دارند.

6- کار موسسات دریک جامعه تا چه اندازه به کاراعضای بدن موجودات زنده شبیه است؟ همانگونه که دربدن هریک ازاعضا به انجام دادن فعالیت خاصی مشغول است که عضو دیگرآن را انجام نمی دهد درجامعه نیزهرموسسه وظبفه ی خاصی برعهده دارد که موسسه دیگرآن راانجام نمی دهد.

7- آیا اعضای بدن موجودات زنده که هریک وظیفه ی خاصی راانجام می دهند، با یکدیگرارتباطی ندارند؟ بااینکه هریک ازاعضا وظیفه ی خاصی را دربدن انجام می دهند ولی درنهایت به همدیگر وابسته بوده واگر یکی ازاعضا ی بدن دچار مشکل شود همه ی اعضای بدن ناراحت می شوند.

8- آیا استقلال موسسات درجامعه به معنای آن است که این موسسه ها با یکدیگرهیچ ارتباطی ندارند؟ خیر تمام موسسات جامعه با یکدیگر مانند اعضای بدن ارتباط دارند واگر موسسه ای فعالیت خود را به خوبی انجام ندهددرکارسایر موسسات خلل ایجاد می شود.

9- هدف اعضای بدن موجود زنده چیست؟ حفظ تعادل وبقای موجود زنده

10- هدف مشترک موسسات درجامعه چیست؟ رفع نیازهای جامعه

11- آیا موسسات جامعه بایکدیگر ارتباط دارند؟ چگونه؟ چون همه موسسات به دنبال یک هدف مشترک هستند که آن رفع نیازهای جامعه است بنابراین درعین حال که مستقل عمل می کنند باید باهم ارتباط داشته باشند.

12- با ذکریک مثال توضیح دهید اگرموسسه ای وظایف خودرابخوبی انجام ندهد چه مشکلاتی پیش می آید؟ ادر کار سایر موسات خلل ایجاد می شود. مثلا اگر شهرداری درآسفالت خیابانها کم کاری کند برای موسسه  راهنمایی ورانندگی درامرکنترل رفت وآمد وترافیک شهری مشکل ایجاد خواهد شد.

13- دونمونه ازموسساتی راکه رابطه ی متقابل دارند توضیح دهید.؟ اگر شرکت واحد به موقع دانش آموزان راجا به جا نکند درامر آموزش مدارس خلل ایجاد می شود.

 

درس 2 :

 

1- آیا موسسات می توانند بدون هماهنگی باهم با یکدیگر روابط متقابل داشته ونیازهای مردم رارفع کنند؟ چرا؟ خیر ، چون زمانی موسسات به مشترک خود که رفع نیازهای مردم است خواهند رسید که بطور هماهنگ ویکپارچه عمل کنند.

2- چه زمانی می توان گفت که درجامعه نظم وهماهنگی برقرار است؟ زمانی که نیازهای جامعه بطور کامل وازراههای صحیح ومناسب رفع گردد وهمه ی مردم وموسسات درجامعه بطور هماهنگ ویکپارچه عمل کرده وازمرجعی واحد فرمان گیرند.

3- چه موسساتی باید هماهنگ باشند تایک مسابقه ی فوتبال برگزارشده وهمه ی علاقه مندان بتوانند آن راتماشا کنند؟ سازمان تربیت بدنی – فدراسیون فوتبال – صدا وسیما – نیروی انتظامی – مخابرات و.....

4- اگر هنگام برگزاری یک مسابقه ی فوتبال ، مردم وموسسات قوانین ومقررات رارعایت نکنند ، چه مشکلاتی به وجود می آید؟ مسابقه دروقت مقرربرگزارنمی شود واگرهم برگزارشود اکثرمردم ازدیدن آن محروم خواهند شد.

5- برای برقراری نظم وهماهنگی دریک جامعه چه چیزهایی لازم است؟ 1- همه ی موسسات بطور هماهنگ با یکدیگرکار کنند . 2- مردم وموسسات قوانین ومقررات رارعایت کنند. 3- هرکس به وظایف خود عمل کند.

6- موسسات علاوه برداشتن روابط متقابل ، لازم است بایکدیگر ....... نیز باشند. ( هماهنگ)

7- اگر کارمندی درانجام وظایف خود کوتاهی کند ، چه مشکلاتی پیش می آید؟ باعث رکود کارآن اداره وبدبینی مردم شده وبرای مردم وجامعه مشکلات زیادی به بار خواهد آمد.

8- اگر بین موسسات هماهنگی نباشد ، مردم با چه مشکلاتی روبرو خواهند شد؟ درچنین شرایطی نیازهای مردم رفع نخواهد شد ودرنتیجه زندگی برای مردم دشوار خواهد بود.

9- در چگونه جامعه ای مردم با مشکلات زیادی روبه رو خواهند شد؟ در جامعه ای که موسسات بطور هماهنگ با هم کار نکنند ومردم وموسسات قوانین را رعایت نکرده وهر کس به وظیفه ی خود عمل نکند.

 

درس 3 :

 

1- در بدن انسان ....... هماهنگی لازم میان اعضا را برقرارمی کند. (مغز)

2- مغز چگونه میان اعضا هماهنگی راایجاد می کند؟ چون کلیه ی اعضا ی بدن ازمغزفرمان می گیرند ، کار آنها در مغز هماهنگ می شود.

3- نظم وهماهخنگی میان موسسات جامعه ، به چه وسیله ای برقرارمی شود ؟ به وسیله ی حکومت

4- جامعه از تعدادی ....... تشکیل شده است که نیازهای خودراازطریق ...... رفع می کنند.( خانواده- موسسات)

5- چرا جامعه به حکومت نیازمند است؟ برای اینکه مسئولیت برقراری نظم وهماهنگی درمیان بخشهای مختلف یک جامعه رابرعهده گیرد وامنیت مردم رادربرابر متجاوزان وجنایتکاران داخلی وخارجی حفظ کند.

6- چه زمانی نظم وهماهنگی دریک جامعه برقرار می شود؟ زمانی که همه ی موسسات یک جامعه از مرجعی واحد فرمان گیرند.

7- در بدن انسان اعضای بدن از ..... ودر جامعه همه ی موسسات از...... دستور می گیرند. (مغز- حکومت)

8- نیاز جامعه به حکومت ........ است .( نیازی اساسی )

9- اگر درجامعه ای حکومت نباشد چه پیش می آید؟ کار همه ی بخشها مختل می شود ومردم قادر نخواهند بود نیازهای روزمره خودرابرطرف کنند.

10- جامعه ای که حکومت نداشته باشد با چه مشکلاتی روبه روخواهد شد؟ هرج ومرج به وجود آمده ونیازهای مردم برآورده نمی شود.

11- حکومت درجامعه به نمایندگی ازطرف مردم چه وظیفه ای دارد؟ ایجاد هماهنگی میان موسسات یک جامعه -  جلوگیری ازتجاوزاشخاص به مال ، جان وناموس مردم – حمایت وحفاظت ازمردم درمقابله با تجاوز کشورهای دیگر

12- چهار مورد ازوظایف همه ی حکومتها را بنویسید؟ 1- وضع قانون ومقررات برای اداره ی جامعه 2- تعیین مسئولانی برای اجرای قوانین 3- نظارتبر اجرای قانون وجلوگیری ازقانون شکنی 4- حفظ ارزشهای دینی وملی ازراههای مختلف مانند آموزش درمدارس ، رسانه ها ی گروهی وقوانین حکومتی

13- آیا بشر از اول حکومت وقانون رالازم میدانست؟ بشر هیچ گاه در لزوم حکومت وقانون رابرای اداره ی جامعه تردید نداشته اما این سئوال همیشه مطرح بوده است که چه کسانی شایستگی حکومت کردن را دارند، وکدام قانون باید برجامعه حکم فرما شود وچه کسی آن راباید وضع کند.

14- دریک جامعه وظایف موسسات گوناگون به چه وسیله ای هماهنگ می شود ؟ چگونه ؟ حکومت به وسیله ی قانون بخشهای مختلف جامعه را برای انجام وظایف خود هماهنگ نموده ودرتلاش است نیارهای جامعه رابه موقع تامین کند.

15- آیا جامعه بدون حکومت می تواند به زندگی خود ادامه دهد؟ چرا؟ خیر ، همه ی جوامع نیازمند حکومت هستند واگر حکومت نباشد کارموسسات هماهنگ نشده ومختل خواهد شد ومردم قادربه تامین نیازهای روزمره نخواهند بود.

16- برای آگاه ساختن کسی که درکار گروهی به توصیه های رهبرگروه عمل نمی کند چه دلایلی را مطرح می کنید؟ باید به طریقی مضرات وزیانها وخسارات عدم اطاعت ازرهبری گروه را تذکر داده واورا با محاسن هماهنگی واطاعت ازرهبرگروه آگاه کنیم.

 

درس 4 :

 

1- حکومت روابط بین موسسات رابه چه وسیله ای هماهنگ می کند؟ به وسیله ی وضع قانون ومقررات

2- هنجار چیست؟ باید ونبایدهای روزمره که به رفتارما جهت می دهند ، هنجارمی گویند.

3- هنجا رها چند نوع هستند ؟ برای هر کدام مثالی بزنید.؟ 1- هنجارهای دینی مانند: رعا یت عفت عمومی درجامعه ی اسلامی 2- هنجارهای اجتماعی مانند: خوردن سه وعده غذا ، پوشدن یک جورلباس ،ویک جوراحوالپرسی کردن

4- قانون چیست ؟ ( قانون راتعریف کنید.) نوعی هنجاراست که بوسیله ی حکومت ازطریق مجلس قانون گذاری ویاراههای دیگر تعیین شده وبرای رعایت واجرا به افراد جامعه وموسسات ابلاغ می شود.

5- چند نمونه ازقوانین ومقرراتی راکه درمدرسه رعایت می کنید توضیح دهید؟ 1- باید سرساعت درمدرسه حاضرشویم. 2- موقع نشستن درکلاس حتما به معلم توجه کنیم. 3- بدون اجازه ازکلاس خارج نشویم.

6- آیا وجود قانون به تنهایی برای ایجاد نظم وهماهنگی درجامعه کافی است؟ خیر باید افرادی نیزآن رااجرا نموده وافرادی نیز براجرای آن نظارت داشته باشند.

7- آیا انسان می تواند بدون قانون زندگی کند ؟ چرا ؟ خیر، جامعه ی بدون قانون به مشکلات جدی دچار می شود وازنظم وهماهنگی وامنیت محروم می ماند ودیر یا زود ازهم می پاشد.

8- درجامعه ی بدون قانون چه اتفاقی می افتد؟ مدت زیادی دوام نمی آورد ودیریازود ازهم می پاشد.

9- قانون علاوه برایجاد هماهنگی بین موسسات چه کارکردهای دیگری دارد؟ 1- روابط بین مردم وموسسات را تنظیم کرده ووظایف آنها رادرمقابل همدیگرتعیین می کند. 2- به درگیریها ومنازعات میان مردم وگروهها رسیدگی می کند. 3- ازحقوق محرومان درمقابل ستمگران وزورگویان دفاع می کند.

 

درس 5 :

 

1- چه عواملی موجب تعدد وتنوع حکومت درکشورهای مختلف جهان شده است؟ تفاوت دردین وفرهنگ وتاریخ

2- مهمترین ملاک طبقه بندی انواع حکومتها چیست؟ میزان توجه حکومتها به قوانین الهی است.

3- تفاوت درحکومتها به تفاوت در.....و..... و....... هرکشور بستگی دارد. ( دین – تاریخ – فرهنگ )

4- درحکومت الهی حاکمان برپایه ی چه چیز عمل می کنند؟ برپایه ی دستورات الهی وتعالیم پیامبران واولیای خدا

5- درحکومت الهی هدف اصلی .......و........ مردم است . ( رشد – سعادت )

6- هدف اصلی حکومت الهی چیست ؟ رشد وسعادت مردم

7- حکومت ایران چه نوع حکومتی است؟ حکومت الهی

8- چرا حکومت جمهوری اسلامی ایران هم مردمی است وهم الهی؟ چون قوانین آن الهی بوده وحاکمان آن نیز بارای مردم انتخاب می شوند ، پس هم الهی بوده وهم مردمی می باشد.

9- ویژگیهای حکومت الهی چیست؟ 1- قوانین آن براساس دستورات الهی بوده ونمایندگان مردم قوانین مختلف دستورات الهی راتصویب نمی کنند. 2- رهبری آن دردست فردی است که احکام ودستورات الهی رابه خوبی می داند تابتواند راه الهی راتشخیص دهد.

10- چراباید رهبر حکومت الهی سیاستمدارباشد؟ برای اینکه بتواند ازمنافع وحقوق مردم دربرابر ستمگران دفاع کند.

11- چرا باید رهبر حکومت الهی بینش اجتماعی داشته باشد؟ برای اینکه شرایط اجتماعی مردم رادرک کرده وبه فکر آنها باشد.

12- قانون اساسی کشور ما براساس ........ نوشته شده است. ( احکام قرآن )

13- چرا حکومت جمهوری اسلامی ایران ازنوع حکومت الهی است؟ چون قانون اساسی آن براساس احکام قرآن نوشته شده است ونمایندگان مردم قوانین مخالف احکام قرآن ودستورات الهی را تصویب نمی کنند وسرپرست آن شخصیتی روحانی ومسلط به احکام دینی ومطلع ازسیاست واداره ی جامعه است.( ویژگیهای حکومت الهی رادارد.)

14- درحال حاضررهبری حکومت اسلامی ایران دردست چه کسی است؟ دردست فقیهی است که ازمسائل زمان آگاهی دارد.

15- چرا می گوئیم حکومت ما ازنوع ولایت فقیه است؟ چون سرپرستی آن راشخصیتی روحانی (فقیه) ومسلط به احکام دینی ومطلع ازسیاست واداره ی امور جامعه برعهده دارد.

 

ارکان حکومت درس 5 :

 

1- ارکان حکومت جمهوری اسلامی ایران را بنویسید.؟ 1- قوه ی مقننه 2- قوه مجریه 3- قوه ی قضائیه 4- رهبری 5- مجلس خبرگان

2- قوه ی مقننه وظیفه ی ........ رابرعهده دارد. ( قانون گذاری)

3- دورکن اصلی قوه ی مقننه را نام ببرید.؟ 1- مجلس شورای اسلامی 2- شورای نگهبان

4- شورای نگهبان از چه افرادی تشکیل شده است؟ از شش نفر فقیه به انتخاب رهبروشش نفرحقوقدان

5- تشخیص اینکه قوانین مصوب مجلس بااحکام اسلامی وقانون اساسی مخالف نباشد برعهده ی کیست؟ برعهده ی شورای نگهبان

6- وظیفه ی شورای نگهبان چیست ؟ نظارت برمصوبات مجلس تابااحکام اسلام وقانون اساسی مخالفت نداشته باشد ، وتعیین صلاحیت کاندیداهای نمایندگی مجلس وریاست جمهوری ونظارت برانتخابات آنها

7- وظیفه ی قوه ی مجریه چیست ؟ وازچه کسانی تشکیل شده است؟ این قوه مسئولیت اجرای قوانین رابرعهده دارد وازدولت وسازمانهایی که تحت نظر دولت به اجرای قوانین می پردازند تشکیل می شود.

8- رئیس قوه ی مجریه ........ است . ( رئیس جمهور)

9- رئیس قوه ی مقننه...........است . ( رئیس مجلس )

10- وظیفه ی قوه ی قضائیه چیست؟ نظارت براجرای قوانین ورسیدگی به تخلفات واختلافات موجود درجامعه

11- رئیس قوه ی قضائیه به وسیله ی ....... انتخاب می شود. ( رهبر)

12- مهمترین رکن حکومت اسلامی ......... آن است . (رهبری)

13- رهبر حکومت اسلامی چه صفاتی باید داشته باشد؟ باید فقیه ،عادل ومطلع ازامورزمان وسیاستمداری درستکارباشد.

14- وظیفه ی رهبری چیست؟ نظارت برکارسه قوه وهمچنین ایجاد هماهنگی میان این سه قوه برای اداره ی بهتر جامعه ورفع مشکلات آن

15- رهبرحکومت اسلامی  چگونه برکار قوای سه گانه نظارت می کند؟ 1- با عزل ونصب فقهای شورای نگهبان ( نظارت برقوه ی مقننه) 2- باعزل ونصب رئیس قوه ی قضائیه ( نظارت برقوه ی قضائیه ) 3- با امضای حکم ریاست جمهوری یا عزل وی ( نظارت برقوه ی مجریه)

16- مجلس خبرگان ازچه کسانی تشکیل می شود؟ از متخصصان امور دینی

17- وظیفه ی مجلس خبرگان چیست؟ انتخاب رهبر وتشخیص صلاحیت رهبری براساس معیارهای قانون اساسی ونظارت برکاررهبر

18- اعضای مجلس خبرگان را........ انتخاب می کنند. ( مردم)

 

درس6 :

 

1- نمایندگان مجلس شورای اسلامی چگونه انتخاب می شوند؟ درکشورماهرچهارسال یک بار مردم پای صندوقهای رای رفته ونمایندگان خودراازمیان نامزدهای نمایندگی انتخاب می کنند.

2- هیئت رئیسه ی مجلس به چه منظور انتخاب می شوند؟ برای اداره ی بهتر جلسات مجلس وتصمیم گیری بهتر درباره ی مسائل مهم کشور

3- درراس هیئت رئیسه ی مجلس ..... .... قراردارد ووظیفه دارد ..........را اداره کند. ( رئیس مجلس – جلسات مجلس )

4- در راس هیئت رئیسه ی مجلس چه کسی قراردارد ووظیفه اش چیست؟ رئیس مجلس درراس هیئت رئیسه مجلس قرار دارد ووظیفه اش اداره ی جلسات مجلس است.

5- اصلی ترین کار ووظیفه ی نمایندگان مردم درمجلس شورای اسلامی چیست؟ مشورت کردن درباره ی مسائل مختلف ووضع قوانین

6- کمیسیونهای مجلس به چه منظورتشکیل می شوند؟ وچه وظیفه ای برعهده دارند؟ نمایندگان برای مشورت بهتر گروههای گوناگونی را تشکیل می دهند وهریک از نمایندگان دریکی ازاین گروهها عضویت دارند که تحقیق وبررسی اولیه ی هرپیشنهادی (طرح یا لایحه ) به عهده ی کمیسیونهای مربوطه است.

7- چه وقت مصوبات مجلس برای اجرا به قوه ی مجریه یا قضائیه ابلاغ می شود؟ زمانی که مصوبات مجلس ازنظر شورای نگهبان مخالف با قانون اساسی واصول واحکام اسلامی نباشد.

8- وظایف واختیارات مجلس رانام ببرید؟ 1- قانون گذاری 2- دادن رای اعتماد به وزیران 3- سئوال کردن ازرئیس جمهورووزیران 4- استیضاح 5- تحقیق وبررسی 6 – رسیدگی به شکایات مردم

9- استیضاح به معنی چیست وچه فرقی با سئوال کردن دارد؟استیضاح به معنی توضیح خواستن است وفرق آن با سئوال دراین است که دراستیضاح پس از آن که وزیر استیضاح شده درمجلس حاضرشده ودرمورد مسئله ی مورد نظرتوضیح داد باید مجددا ازمجلس رای اعتماد بگیرد ولی درسئوال کردن نیازی به رای اعتماد مجدد نیست.

10- قانون گذاری درزندگی مردم چه نقشی دارد؟ قانون موجب آسایش وامنیت وآرامش خاطر مردم می شود واگرقانون نباشد جامعه دچار هرج ومرج می شود.

11- آیا برای به انجام رسیدن همه ی کارها ی کشور ، تنها تصویب قانون کافی است؟ خیر ، اجرای صحیح آن قانون نیز ضروری است.

12- مردم یک جامعه برای تشکیل یک مجلس قوی وتوانا چه کارهای می توانند انجام دهند؟ باید درانتخاب نمایندگان شایسته وکاردان ومتعهد دقت نمایند.

 

درس 7 :

 

1- قوه ی مجریه ازچه کسانی تشکیل می شود؟ ووظیفه اش چیست؟ از دولت وسازمانهای تحت نظردولت تشکیل می شود که وظیفه اش اجرای قوانین مصوب قوه ی مقننه است.

2- رئیس قوه ی مجریه چه کسی است؟ رئیس جمهور

3- عالی ترین مقام رسمی کشور چه کسی است ؟ مقام رهبری

4- پس ازمقام رهبری عالی ترین مقام رسمی کشورچه کسی است؟ رئیس جمهور

5- وظیفه ی دولت وسازمانهای تحت نظرآن چیست؟ اجرای قوانینی است که قوه ی مقننه وضع کرده است.

6- رئیس جمهوربرای مدت ....... با رای ........ انتخاب می شود وانتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای ....... دوره بلامانع است. ( چهارسال – مستقیم مردم – یک )

7- رئیس جمهوربرای چه مدتی وچگونه انتخاب می شود؟ برای مدت چهارسال بارای مستقیم مردم انتخاب می شود وانتخاب مجدداوبصورت متوالی برای یک دوره بلا مانع است.

8- اولین انتخابات ریاست جمهوری ایران درسال...... انجام شد. (1358)

9- رئیس جمهور درانجام وظایف خود دربرابرچه کسانی مسئول است؟ دربرابر ملت ، رهبرومجلس شورای اسلامی

10- رئیس جمهور وظایف ........ برعهده دارد ودرانجام این وظایف دربرابر..... و...... و...... مسئول است .؟( متعددی – ملت – رهبر – مجلس شورای اسلامی )

11- مهمترین وظایف رئیس جمهوررابنویسید.؟ 1- ریاست قوه ی مجریه 2- اجرای قانون اساسی 3- تعیین نماینده ی ویژه 4- امضای توافق نامه های بین المللی

12- مسئول اجرای قانون اساسی کیست؟ واین مسئولیت راچگونه انجام میدهد؟ رئیس جمهورمسئول اجرای قانون اساسی است واگردرسازمان یاوزارتخانه ای برخلاف قانون اساسی عمل شود ، رئیس جمهور ازمسئول آن وزارتخانه درخواست می کند که علت راتوضیح دهد.

13- رئیس جمهور چه موقع ازطرف خودنمایندگانی راتعیین می کند؟ درمواقع ضروری ازجمله زمانی که دراداره یا وزارتخانه ای مشکل خاصی پیش می آید یابه علت وقوع سیل وزلزله و.... به منطقه ای خسارت وارد می شود.

14- بین کشورهای مختلف جهان درچه زمینه هایی قراردادهایی بسته می شود؟ درزمینه های اقتصادی ، نظامی ، فرهنگی وسیاسی

15- هیئت وزیران ازچه کسانی تشکیل می شود؟ ودرمورد چه مسائلی بحث می کنند؟ هیئت دولت گروهی است که ازرئیس جمهور ووزیران تشکیل می شود . که درطول سال جلسات متعددی برگزار می کنند ودرمورد مسائل مهم کشوروجهان به گفت وگو می پردازند وبامشورت با یکدیگربه راه حل هایی می رسندودرمورد مسائل تصمیم گیری می کنند.

16- درغیاب رئیس جمهور ....... مسئولیت تشکیل جلسات هیئت وزیران را برعهده دارد. ( معاون اول)

17- درغیاب رئیس جمهورچه کسی مسئولیت تشکیل جلسات هیئت وزیران رابرعهده دارد؟ معاون اول رئیس جمهور

18- کدام سازمانها وموسسات مستقیما زیرنظررئیس جمهورقراردارند؟ 1- سازمان تربیت بدنی 2- سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور 3- سازمان حفاظت ازمحیط زیست

19- مسئولیت رئیس جمهوردربرابرقانون اساسی رابا وظیفه ی شورای نگهبان مقایسه کنید.؟ رئیس جمهور ریاست قوه ی مجریه ومسئولیت اجرای قانون اساسی رابرعهده دارد ولی شورای نگهبان برمصوبات مجلس نظارت می کند تا مخالف قانون اساسی نباشد.

20- از نظر قانون هرشخص چندبارمتوالی می تواند به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود؟ وچرا چنین قانونی وضع شده است؟ برای یک بار متوالی – چون انتخاب بیش از دودوره منجربه دیکتاتوری وانحصارطلبی وسواستفاده ازقدرت می شود.

 

درس 8 :

 

1- مردم برپایه چه عواملی با یکدیگررفتاروزندگی خودرا می گذرانند؟ براساس قوانین تصویب شده

2- اگردرجامعه هرکس بتواند به راحتی به حقوق مردم تجاوزکند ، چه وضعی پیش می آید؟ جامعه دچار هرج ومرج می شود.

3- چگونه می توان ازبروزانواع تخلفات درجامعه جلوگیری کرد؟ با اجرای صحیح قوانین ومقررات

4- مرجعی که براجرای قوانین نظارت می کند، ........... است . ( قوه ی قضائیه)

5- کار اصلی قوه ی قضائیه چیست؟ نظارت برخوب اجرا شدن قانون

6- ازوظایف قوه ی قضائیه چهارمورد رابنویسید.؟1- رسیدگی به شکایتهای مردم 2- گسترش عدالت وآزادی های مشروع 3- کشف جرم ، تعقیب ومجازات مجرمان 4- پیش گیری ازوقوع جرم واصلاح مجرمان

7- قوه ی قضائیه درمورد اجرای عدالت چه وظیفه ای دارد؟ وظیفه دارد قوانین رادرمورد همه یکسان اجرا کند وبا اجرای عدالت محرومان رااززیربارظلم ستمگران نجات دهد.

8- قوه ی قضائیه درموردشکایتهای مردم چه وظیفه ای دارد؟ وظیفه اش رسیدگی به شکایات مردم وحل اختلافات آنها است.

9- رئیس قوه ی قضائیه چگونه انتخاب می شود؟ به وسیله ی رهبر

10- آیا مردم می توانند بدون مراجعه به دادگاه ، همه ی اختلاف های خودراحل وفصل کنند؟ چرا؟ برخی ازاختلافها توسط ریش سفیدان وبزرگان حل وفصل می شود ، اما باپیشرفت جوامع بعضی اختلافات پیدا می شود که قابل حل وفصل توسط ریش سفیدان نمی باشد وباید دردادگاه حل شود.

11- قاضی باید چه خصوصیاتی داشته باشد؟ او باید عاقل، مومن ، عادل وعالم به قوانین حقوقی واسلامی باشد وبراساس حق وعدالت قضاوت کند.

12- وکیل به دادگاه چه کمکی می کند؟ وکیل کمک می کند تا دادگاه حکم راعادلانه صادرکند ودرحق کسی ظلمی صورت نگیرد.

13- دادگستری چگونه سازمانی است؟ وزیرنظرچه مقامی فعالیت میکند؟ دادگستری یکی از وزارتخانه های دولت است که زیرنظررئیس قوه ی قضائیه فعالیت می کند ومرجع رسمی رسیدگی به شکایتهای مردم وسازمانهاست ودادگاهها ازدادگستری تبعیت می کنند.

14- چند مورد ازبخشهای دیگر قوه ی قضائیه رانام ببرید.؟ 1- دیوانعالی کشور 2- دیوان عدالت اداری 3- سازمان بازرسی کل کشور

15- قاضی برای رسیدگی به شکایت ، چه کارهایی باید انجام دهد؟ اومتن شکایت نامه رادردادگاه مطرح کرده وبراساس شواهد ومدارک کافی حکم صادر می کند ودرصورتی که مدارک وشواهد کافی نباشد کسی را محکوم نمی کند.

 

درس 9 :

 

1- یکی ازمسائل مهم که درهرحکومت مطرح می شود مسئله ی ......... حکومت است. (رهبری)

2- حکومت بدون رهبری نمی تواند ........... را تامین کند. (هدفهای جامعه )

3- درحکومت جمهوری اسلامی .......عالی ترین مقام رسمی کشور است وبرکارسه قوه ....... دارد.( رهبری – نظارت )

4- رهبری جمهوری اسلامی برپایه ی ......... است . ( ولایت فقیه )

5- در حکومت ما رهبر چگونه انتخاب می شود؟ به وسیله نمایندگان مجلس خبرگان

6- مفهوم ولایت چیست؟ ولایت به معنی سرپرستی است وکسی که ازیک شخص یا یک مکتب فکری یاسیاسی پیروی می کنددرحقیقت ولایت وسرپرستی آن فرد یا مکتب را پذیرفته است.

7- از نظر معتقدان به دین چه کسی می تواند برانسان ولایت داشته باشد؟ چر؟ تنها خدا می تواند برانسان ولایت داشته باشد زیراآفریننده ی انسان ومالک حقیقی هستی است وازهمه ی امورآگاهی دارد

8- درروزگار غیبت امام زمان رهبری جامعه برعهده ی چه کسی است؟ برعهده ی فقیه و اسلام شناسی عادل ، باتقوا ، آگاه به زمان ، شجاع ، مدیر ومدبر است که شایستگی نمایندگی از طرف امام زمان را دارد.

9- پذیرش ولایت فقیه درحقیقت پذیرش چیست؟ پذیرش ولایت مکتب اسلام ودرنتیجه ولایت خداست.

10- پذیرش ولایت فقیه در حقیقت ،پذیرش ولایت..........ودرنتیجه ولایت ........ ( مکتب اسلام – خداست )

11- اگر حاکم جامعه ی اسلامی فقیه نباشد چه می شود؟ قوانین اسلام درجامعه اجرا نخواهند شد.درنتیجه جامعه از مسیر تکامل وسعادت خارج می گرددوبه فساد وتباهی کشیده می شود.

12- چرا در قانون اساسی برای مقام رهبری شرایط وخصوصیات مهمی درنظرگرفته شده است ؟ برای اینکه عالی ترین مقام رسمی کشور می باشد.

13- وظایف رهبر جامعه ی اسلامی را نام ببرید.؟ 1- تعیین جهت کلی نظام جمهوری اسلامی 2- حل اختلاف وتنظیم روابط قوای سه گانه 3- فرماندهی کل نیروهای مسلح 4- حل کردن مشکلاتی که از راههای عادی حل نمی شوند. 5- عفو یا تخفیف مجازات محکومان

14- جهت کلی نظام جمهوری اسلامی توسط چه کسی وچگونه تعیین می شود؟ توسط رهبرکه باتوجه به دستورات اسلام وهدفهای پیش بینی شده مسیرحرکت راتعیین نموده ونمی گذارد تصمیم گیریها وفعالیتهای سازمانها ازمسیر اصلی تکامل وسعادت منحرف شوند.

15- رهبر چگونه مشکلاتی راکه ازراههای عادی حل نمی شوند، حل می کند؟ درچنین شرایطی رهبر بامشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام مشکلات را حل می کند.

16- آیا گروهی که برای رسیدن به هدفی فعالیت می کند، بدون رهبربه هدف می رسد؟ چرا؟ خیر – چون اعضای گروه با نظر شخصی خود عمل خواهند کرد وبا اختلاف نظرروبه روخواهند شد.

17- حکومت ولایت فقیه چه نوع حکومتی است؟ حکومتی است که رهبری وسرپرستی آن برعهده ی فقیه عالم واسلام شناس وعادل وباتقوا، آگاه به زمان وشجاع ومدیرومدبرمی باشدکه شایستگی نمایندگی از طرف امام زمان را دارا می باشد.

18- چرا حل اختلاف های قوای سه گانه وتنظیم روابط آنها به رهبرواگذارشده است؟ چون بالاترین مقام رسمی کشوربوده وخیر وصلاح جامعه رابهترتشخیص می دهد.

19- اگررهبرجامعه ی اسلامی با تقوا نباشد ، درجامعه چه مشکلاتی به وجود می آید؟ قوانین اسلامی اجرا نخواهد شد وجامعه ازمسیراصلی تکامل وسعادت خارج شده وبه فساد وتباهی کشیده خواهد شد.

 

درس 10 :

 

1- چراما حق دخالت درتعیین سرنوشت خودوجامعه ی خودراداریم؟ چون درآن جامعه زندگی می کنیم ودرسرنوشت آن سهیم هستیم وباید درتعیین سرنوشت خود حق دخالت داشته باشیم.

2- چرا ما درقبال حق دخالت درسرنوشت خود مسئولیت داریم؟ چون نه تنها درسرنوشت خود بلکه در سرنوشت جامعه نیزدخالت دارد.

3- مردم چگونه می توانند برسرنوشت سیاسی واجتماعی خودحاکمیت داشته باشند؟ ازطریق شرکت درانتخابات

4- درحکومت ما مردم ازچه راههایی می توانند دراداره ی کشورمشارکت داشته باشند؟ ازطریق انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی ،نمایندگان مجلس خبرگان، رئیس جمهوروانتخابات شوراها

5- اگرمردم نتوانند نقش سیاسی خویش رابه درستی ایفا کنند،اداره ی کشوربا چه مشکلاتی روبه رو خواهد شد؟ جامعه به سوی تباهی کشیده خواهد شد ومردم خودراازحکومت جداخواهند دانست وافرادی نالایق درراس امور قرارخواهند گرفت.

6- مردم چگونه می توانند دراداره ی کشورازطریق مجلس سهیم باشند؟ ازطریق انتخاب نمایندگان اصلح وشایسته

7- ازبین نامزدهای انتخاباتی چه کسانی به عنوان نماینده به مجلس راه پیدا می کنند؟ پس ازپایان زمان رای گیری ، تعدادی ازنامزدهای انتخاباتی که اکثریت آرا را به دست می آورند، به مجلس شورای اسلامی راه می یابند وبرای مدت چهار سال به نمایندگی ازطرف مردم قوانین مناسب را وضع وبرفعالیتهای دولت نظارت می کنند.

8- تعداد نمایندگان هرشهربه چه عاملی بستگی دارد؟ به جمعیت وتعداد روستاهای اطراف آن بستگی دارد.

9- درکشورما کدام اقلیتهای مذهبی درمجلس نماینده دارند؟ اقلیت های مذهبی ( ارمنی – آشوری – کلیمی – زرتشتی )

10- مردم ازچه راههایی می توانند برتصمیمات مجلس شورای اسلامی نظارت داشته باشند؟ ازطریق صدا وسیما ومطبوعات وحضور درمحل ویژه ای در مجلس

11- مردم چگونه می توانند بانمایندگان خودارتباط داشته باشند؟ ازطریق دیدار بانمایندگان همه روزه درساعات معینی درمحل مجلس ویا گفت وگوی تلفنی ویانامه نوشتن به آنها

12- انتخابات مجلس هرچندسال یک بارانجام می گیرد؟ هرچهارسال یک بار

 

درس 11 :

 

1- انتخاب رئیس جمهورچگونه انجام می گیرد؟ هر چهارسال یک باربا رای مستقیم مردم

2- رئیس جمهور رئیس ....... است وبعداز....... بالاترین مقام رسمی کشوربه حساب می آید. ( دولت – رهبر)

3- مهمترین بخش دولت که رئیس جمهورریاست آن رابرعهده دارد.......یا......است. (کابینه – هیئت وزیران)

4- تائید وزیران برعهده ی ......... است . ( نمایندگان مردم)

5- مردم ازچه راههایی می توانندمشکلات خودرابارئیس جمهوردرمیان بگذارند؟ می توانند بطورمستقیم به دفتر ایشان واقع درخیابان پاستورتهران مراجعه یا باهمین نشانی مکاتبه کنند ویا بطورتلفنی بادفتررئیس جمهورتماس بگیرند ومشکلات خودراطرح کنند.

6- اگرکسی برای بهبود کاروزارت خانه ای پیشنهادی داشته باشد ، چگونه می تواند آن راارائه دهد؟ آنها می توانند به دفترروابط عمومی وزارت خانه ی موردنظر خودمراجعه کنند، یاازطریق نامه وتلفن با وزارت خانه مورد نظر تماس بگیرند.

7- مردم ازچه راههایی می توانند برکار قوه ی قضائیه نظارت داشته باشند؟ با حضور دردادگاهها

8- آیا می توان به حکم قاضی اعتراض کرد؟ بلی ، اگرچه قاضی پس ازدقت وتامل بسیار درمدارک وشواهد موجود حکم صادر می کند اما شکایت کننده وکسی که ازاوشکایت شده است ، می توانند به حکم قاضی اعتراض کرده وتقاضای تجدید نظردرحکم صادرشده داشته باشند.

9- مردم با قوه ی قضائیه چگونه مشکلات وپیشنهادهای خود رادرمیان می گذارند؟ ازطریق مکاتبه وارائه پیشنهادها وسئوالات خود ازطریق تلفن به روابط عمومی قوه ی قضائیه

10- درجمهوری اسلامی ایران مردم درانتخاب رهبر خود چه نقشی دارند؟ نمایندگان مجلس خبرگان به نمایندگی ازطرف مردم رهبر راتعیین می کنند.

11- مردم چگونه می توانند براعمال رهبر نظارت داشته باشند؟ ازطریق نمایندگان مجلس خبرگان

12- امام خمینی (ره) درچه تاریخی رحلت نمودند؟ درخرداد ماه سال1368

13- وسیله ی ارتباطی بین رهبر ومردم چه کسانی هستند؟ امام جمعه ی هرمنطقه که ازطرف رهبرمنصوب می شوند ونمایندگانی که رهبردرسازمانهای مختلف دارد.

14- امام جمعه ی هرمنطقه ازطرف ......... منصوب می شود. (رهبر)

15- مردم ازچه طریق برکار وزیران نظارت می کنند؟ از طریق نمایندگان خوددرمجلس شورای اسلامی

16- رابطه ی مردم بارهبرجامعه ی اسلامی رابارابطه ی مردم ورهبران دیگرکشورها مقایسه کنید.؟ این رابطه درجامعه ی اسلامی رابطه ی خاصی است که درهیچ جای دنیا چنین ارتباط عمیقی وجود ندارد وجلوه این رابطه رادرمراسم تشییع وتدفین امام خمینی (ره) وهمچنین دیدارهای عمومی وسخنرانیهای رهبر انقلاب می توانیم مشاهده کنیم.

 

درس 12 :

 

1- درچه زمانهایی تفاوت نظروسلیقه ی مردم بخوبی مشاهده می شود؟ درزمان انتخابات

2- جامعه برای ادامه ی بقای خودبه........ نیاز دارد.؟ ( وحدت)

3- اگربرای حفظ یکپارچگی جامعه ورسیدن به وحدت قرارباشد همه یکسان فکرکنند ویا اگربه گونه ی دیگر فکرمی کنند ، افکارشان رامطرح نکنند ،جامعه به چه مشکلاتی دچار می شود؟ جامعه به سوی اختناق ودیکتاتوری سوق داده می شودوازپیشرفت وترقی باز خواهد ماند.

4- اگردرجامعه همه ی انسانها راآزاد بگذاریم تاهرطورمی خواهند بیندیشندوبه فکرخودعمل کنند، جامعه چه وضعی پیدامی کند؟ جامعه دچارهرج ومرج می شود.

5- انسانها چه زمانی می توانندباآسایش وآرامش درکنارهم زندگی کنند؟ زمانی که تفاوتهای یکدیگررابپذیرند وباهم برادرانه رفتارکنند.

6- دریک جامعه ی اسلامی چگونه می توان باوجوداندیشه های متفاوت ، وحدت ویکپارچگی به وجودآورد؟ زمانی که افراد ضمن این که نظریات وسلیقه های متفاوتی دارند ومی توانند آزادانه آنها رابیان کنند ، ازتصمیمات ولی فقیه پیروی کنند ودستورهای اورابه کاربندند.

7- دریک جامعه ی اسلامی مردم چگونه عمل می کنند؟ 1- آزاد می اندیشند. 2- نظریات خودراابرازمی کنند. 3- با نظریات مخالف باآرامش وحوصله برخورد می کنند. 4- نسبت به یکدیگراحساس برادری ومحبت دارند. 5- ازدستورات مقام مافوق خوداطاعت می کنند. 6- همگی مطیع وفرمانبردار ولی فقیه هستند.

8- یک نامزد انتخاباتی که دارای اخلاق انتخاباتی مناسبی است، چه صفاتی دارد؟ 1- خودراهمان طورکه هست معرفی می کند. 2- درمعرفی خوبی های خوداغراق نمی کند. 3- سعی نمی کند خودرابی عیب وایراد نشان دهد. 4- به مردم وعده های دروغین نمی دهد. 5- ازنا مزدهای دیگربدگویی نمی کند وازتحقیر کردن وتوهین به آنها خودداری می کند.

9- مردمی که دارای اخلاق انتخاباتی مناسبی هستند، چه صفاتی دارند؟ 1- به ناحق ازیک نامزد انتخاباتی طرفداری نمی کنند. 2- به نامزدهای دیگر تهمت نمی زنند. 3- برای جمع آوری رای بیشتربرای نامزد مورد نظرخودبه هرکارنادرستی دست نمی زنند. 4- به اعلامیه ها وآگهی های تبلیغاتی نامزدهای دیگرصدمه وارد نمی کنند.

10- چه زمانی انتخابات خوب وسالم برگزار می شود؟ زمانی که مردم نمایندگان موردعلاقه ی خودراآزادانه انتخاب کنند ، بایکدیگرمدارا کنند، نظریات مخالف خودراتحمل کنند، نسبت به هم احساس دشمنی نداشته باشند وبایکدیگربا اخلاق ورفتار اسلامی روبه رو شوند.

11- آیا همه ی انسانها یکسان فکرمی کنند؟ چرا؟ خیر ، چ.ن خداوند انسانها رایکسان نیافریده است.

12- آیا برای ایجاد وحدت درجامعه می توان انتظارداشت که همه یکسان فکرکنند ونظرمخالف خودراابراز نکنند؟ چرا؟ خیر ، چون آن وقت جامعه به سوی دیکتاتوری واختناق سوق داده می شود وازپیشرفت بازخاهد ماند، چون جامعه ای پیشرفت خواهد کرد که ازاندیشه های آزاد بهره مند شود.

13- اگر یک نامزد انتخاباتی یا طرفداران اواخلاق انتخاباتی مطلوبی نداشته باشند، چه مشکلاتی به وجود می آید؟ جریان انتخابات ونظم اجتماعی به هم خورده وباعث پایمال شدن آزادی های فردی واجتماعی وبدبینی مردم نسبت به حکومت شده وافرادی نالایق درراس امورقرارخواهند گرفت.

|+| نوشته شده توسط محمد مهدی قاسمی در  |
 
 
بالا